Kvaliteti montazne gradnje

Kvalitet montažne gradnje

Protivpožarna svojstva

  Drvene zidne i krovne konstrukcije su vatrootporne i sa lakoćom ispunjavaju kriterijume po DIN-u (F-30, F60 i F90b.), jer su spoljne obloge naših zidova od negorivog materijala, a noseća drvena konstrukcija je u debljini od 16cm do 22 cm !!! Drvo je materijal za gradnju koji doživljava svoju novu ekspanziju. Poznavajanje svojstava drveta relevantnih za upotrebu u konstrukcijama, kao i nove tehnologije proizvodnje, uz ekološku osvešćenost, doprinose njegovoj sve široj upotrebi. Savremeni propisi, integrišući u sebi saznanja o zapaljivosti drveta, predvidivosti nastajanja požara i brzini širenja, prirodnoj otpornosti drveta na požar, zajedno sa metodama proračuna i postupcima poboljšanja požarne otpornosti, nastoje povećati sigurnost i uspostaviti novo poverenje u primenu drveta kao konstrukcijskog materijala. Raširena primena drveta u najrazvijenijim zemljama govori u prilog tome da se ponašanje drveta u požaru ne može oceniti kao posebno opasno, već da treba pravilno i savesno primenjivati mere koje taj rizik svode na minimum.

Kod drvenih kuća nema većeg rizika od požara

Požarna zaštita nije razlog da bi se odrekli drvene kuće. Drvene kuće kao i svi drugi načini gradnje ispunjavaju sve važeće zahteve u pogledu protivpožarne zaštite. Drvo kao konstrukcijski materijal oblaže se u pravilu gipsanim pločama. I masivni drveni građevinski elementi kao što su grede i podupirači ne izgaraju tako lako. Rizik od nastanka požara ne zavisi o konstruktivnom materijalu kuće već o njenom unutrašnjem uređenju, o starosti, o stanju elektroinstalacija i sličnim faktorima. Takva saznanja dovela su do izmena građevinskih pravilnika. Umesto ranijih trospratnih objekata od drveta sada su dozvoljeni petospratni stambeni objekti. U Švajcarskoj su od januara 2005. godine dozvoljeni čak objekti sa drvenim načinom gradnje od šest spratova i oblogama fasade od drveta i do osam spratova. Akustična svojstva Akustična izolacija se postize izvanerdnim kobimnacijama raznih materijala koji su i sklopu naših zidova, međuspratnih konstrukcija i krovova. Efektivna zvučna zaštita od 45dB je standard, a sa ne znatnim dodatnim opcijama se može povećati i na preko 55dB, što je kriterijum za bolesnicke sobe u bolnicama. Naš sistem odgovara u potpunosti evropskim kriterijumima vatro i vodootpornosti kao i zvučne izolacije. Već standardni zidovi i međuspratne konstrukcije ispunjavaju stroge kriterijume Evropske Unije! Moderne drvene konstrukcije zidova i plafona grade se u više slojeva i usklađuju se međusobno tako da je prenos zvuka optimalno smanjen. Tako se bez problema mogu ispuniti i povećani zahtevi u pogledu zvučne zaštite. Drvo je izvanredan materijal Prirodno obnovljivo, ono raste u obimu koji se stalno uvećava kako u Evropi tako i u Srbiji. Drvo je lepo, lako i čvrsto za gradnju, toplo i prijatno za život. Međutim, ono što je u savremeno doba postalo najvažnije u svetu a u bliskoj budućnosti će neminovno postati i u Srbiji, jeste činjenica da se drvetom može uticati na smanjenje i kontrolu sadržaja CO2 u atmosferi. A, pošto se visok sadržaj CO2 u atmosferi smatra glavnim uzročnikom globalnog zagrevanja i atmosferskog zagađenja, to se realno može očekivati vrlo brzo i veliko povećanje korišćenja drveta i drvnih proizvoda i u Srbiji, pošto je taj talas zahvatio Evropu pre skoro dvadesetak godina.

 Seizmička svojstva Seizmičko dejstvo na montažne kuće po sistemu drvenih tabli je složeno pitanje ponašanja objekta usled vibracionog kretanja temeljnog tla na kome je objekat fundiran. Neohodno je poznavati niz karakteristika zemljotresa u prvom redu njegov intenzitet, karakteristike kretanja tla i uslove lokacije na kojoj se objekat nalazi. Karakteristike kretanja tla i uslove lokacije na kojoj se objekat nalazi. Principi na kojima se zasniva projektovanje objekata drvenih montažnih kuća su sledeći: • Jednostavnost zgrade, • Simetrične i sažete u osnovi, • Regularne u osnovi i po visini, • Ujednačene otpornosti i krutosti u dva ortogonalna pravca, • Sa tavanicama kao krutim dijafragmama, • Adekvatno temeljene, • Torziono otporne i krute, • Bez naglih promena u masama, obliku i krutosti.
Za vreme zemljotresa dolazi do vibracionog kretanja temeljnog tla na kome je objekat fundiran, pa stoga seizmičko dejstvo ima izrazito dinamički karakter. Za procenu seizmičkog dejstva („opterećenja“) koje deluje na konstrukciju, neohodno je poznavati niz karakteristika zemljotresa, u prvom redu njegov intenzitet, karakteristike kretanja tla i uslove lokacije na kojoj se objekat nalazi. Karakteristike oscilacija tla najvernije se mogu odrediti analizom akcelerograma, preko maksimalnih vrednosti ubrzanja, brzina i pomeranja tla, trajanja jakog dela oscilacija (udarnog talasa) i njihovog frekventnog sastava. Instalacije Unutar spoljnih zidova, pregradnih zidova i međuspratnih ploča u toku izrade u pogonu, kao preduslov za postavljanje instalacija pri montaži, postavljaju se okiten kanali kao i vodovodne instalacije. Ekološki značaj trajne primene drveta u gradnji